همکاران دفتر


 

نام و نام خانوادگي: محمدرضا امراللهی


سمت: معاون مدیرکل

اهم امور محوله:

 

تحصيلات: ليسانس نرم افزار
پست الكترونيك: amrollahy [at] ostan-yz [dot] ir
شماره تماس: 31112586 - 035
آدرس محل كار: استانداري يزد - معاونت توسعه مديريت و منابع انساني- دفتر فناوري اطلاعات- اتاق شماره 170
 


 

 نام و نام خانوادگي:  مهدي پارسائيان

سمت: معاون مدیرکل


پیشینه کاری و مسئولیت ها

 - عضو كميته راهبردی امنیت اطلاعات 

- دبیر کمیته اجرایی امنیت اطلاعات و مدیر پروژه سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

- عضو كميته راهبري اتوماسيون نامه هاي اداري استانداري

- کارشناس ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه های اجرایی استان در شاخص استقرار دولت الکترونیک

- مدير پروژه استقرار نرم افزار اتوماسيون نامه هاي اداري در استانداري و فرمانداري هاي استان

- سردبير و مدير اجرايي تليك (خبرنامه الكترونيكي فناوري اطلاعات)

- همكاري با دفاتر در ارزيابي، انتخاب و نظارت پروژه هاي نرم افزاري

تحصيلات: ليسانس نرم افزار

پست الكترونيك: mahdi [at] parsaeian [dot] ir
شماره تماس: 31112589  - 035
آدرس محل كار: استانداري يزد - معاونت توسعه مديريت و منابع انساني- دفتر فناوري اطلاعات- اتاق شماره 172
 


 

 نام و نام خانوادگي:  مرتضی صابری

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت


پیشینه کاری و مسئولیت ها

 

تحصيلات: فوق ليسانس مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

پست الكترونيك: saberi [at] ostan-yz [dot] ir
شماره تماس: 31112582  - 035
آدرس محل كار: استانداري يزد - سایت فنی
 


 

 نام و نام خانوادگي:  محمدمهدي سیدپناه

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات


پیشینه کاری و مسئولیت ها

 

تحصيلات: ليسانس سخت افزار

پست الكترونيك: seyedpanah [at] ostan-yz [dot] ir
شماره تماس: 31112580  - 035
آدرس محل كار: استانداري يزد - سایت فنی
 


 

نام و نام خانوادگي:  مهدی آب پیکر

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات


پیشینه کاری و مسئولیت ها

 

تحصيلات: ليسانس سخت افزار

پست الكترونيك: abpeykar [at] ostanyazd [dot] ir
شماره تماس: 31112628  - 035
آدرس محل كار: استانداري يزد - واحد پشتیبانی فناوری اطلاعات