ضمن تشکر صمیمانه از تمامي شركت كنندگان در نظرسنجي خدمات ويژه شهروندي،  نتايج اين نظرسنجي در تاريخ 5/8/93 در محل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري بررسي و به قيد قرعه 6 نفر از شركت كنندگان جهت تقدير انتخاب شدند كه حداكثر تا پايان هفته جاري با اين عزيزان تماس و هديه آنان تقديم خواهد شد.

 مهدي كارگر – 0913XXX8840

 رباب زرگران - 0911XXX6425

 علي پورآقايي – 0938XXX1313

الهام عسكري – 0913XXX7323

ستايش مزيدي شرف آبادي – 0913XXX9749

مسلم زحمتكش - 0913XXX8449

 


پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir