مسئول دفتر : آقای کاظم پوررضائیان

شماره تماس : 36240800-035

نمابر : 36242300

سامانه پیامکی : 100061112520

Text to Identify