شرح وظایف

اهم وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

مطالعه، بررسی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی دستگاه های اجرایی استان.

نظارت بر اجرای کلیه امور اداری، ارائه تسهیلات رفاهی و استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.

نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری.

نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای ذیربط و سایر واحدهای مرکزی سازمان.

اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده.

نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه های اجرایی استان و دریافت عملکرد آنها در این زمینه.

ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری معاونتهای مربوط.

بررسی و تأیید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه های اجرایی استان در سقف پستهای سازمانی مصوب ابلاغی و در چارچوب اختیارات تفویض شده و همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روش های وزارت کشور در ارتباط با وظایف محوله.

پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاه های اجرایی استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره وری ایران.

تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای) استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه بر اساس برنامه های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستور العمل های بودجه.