مدیرکل اداری و مالی : سید حسین دشتی

تلفن دفتر : 31112524

نمابر : 36244075