بازدید معاون استاندار از مسابقات ابتکارات دانش آموزان