مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت : محمد حسین زارع

تلفن دفتر : 31112525