انتقادات و پیشنهادات

اطلاعات فردی (لطفا جهت دریافت پاسخ اطلاعات زیر را تکمیل نمایید)
Text to Identify

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it [at] ostanyazd.ir