سند جامع فناوری اطلاعات استان یزد

سند جامع فناوری اطلاعات استان یزد به همت استانداری یزد و با هدف ایجاد چشم اندازی واقعی و قابل دسترسی ایجاد گردیده است. این سند زیربنای مفهومی لازم را برای توسعه فناوری اطلاعات استان فراهم می کند.