شورای راهبری فناوری اطلاعات استان یزد

استان یزد از پیشگامان راه اندازی و ایجاد شورای راهبری فناوری اطلاعات استان با حضور مسئولین بلند پایه استان و کارشناسان مسئول فناوری اطلاعات دستگاههای دولتی و فعالان صنف IT می باشد.

وظیفه اصلی این شورا سیاستگزاری و هدایت منابع و برنامه های استان با توجه به سند جامع فناوری اطلاعات استان و چشم انداز 1404 میهن عزیزمان ایران می باشد.