همکاران دفتر


 


 

نام و نام خانوادگي:  مرتضی صابری

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت


پیشینه کاری و مسئولیت ها

 

تحصيلات: فوق ليسانس مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

پست الكترونيك: saberi [at] ostan-yz [dot] ir
شماره تماس: 31112582  - 035
آدرس محل كار: استانداري يزد - سایت فنی
 


 

 نام و نام خانوادگي:  محمدمهدي سیدپناه

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات


پیشینه کاری و مسئولیت ها

 

تحصيلات: ليسانس سخت افزار

پست الكترونيك: seyedpanah [at] ostan-yz [dot] ir
شماره تماس: 31112580  - 035
آدرس محل كار: استانداري يزد - سایت فنی
 


 

نام و نام خانوادگي:  مهدی آب پیکر

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات


پیشینه کاری و مسئولیت ها

 

تحصيلات: ليسانس سخت افزار

پست الكترونيك: abpeykar [at] ostanyazd [dot] ir
شماره تماس: 31112628  - 035
آدرس محل كار: استانداري يزد - واحد پشتیبانی فناوری اطلاعات