وظایف و اختیارات دفترشرح وظايف ابلاغ شده به تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور :

1-    مديريت و نظارت بر اجرايي سازي سياست هاي ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي در سطح استان.
2-    هماهنگي و برنامه‌ريزي جهت اجراي فعاليتهاي مربوط به فناوري اطلاعات در سطح استانداري و واحدهاي تابعه براساس بخشنامه هاي ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح.

3-  هماهنگي لازم با دستگاههاي اجرايي استان جهت ارتقاي امنيت داده و اطلاعات.

4- همكاري با شوراي برنامه ريزي و تو سعه استان در مباحث مرتبط با امنيت حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي .

5- ارايه پيشنهاد سياست هاي حمايتي از بخش خصوصي براي فراگير كردن كاربرد فناوري اطلاعات.

6- پيگيري برگزاري همايشها، سمينارها و … در زمينه ارتقاء و انتقال دانش فناوري اطلاعات با همكاري واحدهاي ذيربط در استانداري و واحدهاي تابعه.

7- نظارت بر واگذاري خدمات دستگاههاي اجرايي به دفاتر  خدمات پيشخوان دولت.

8- برنامه ريزي به منظور پشتيباني، نگهداري و استفاده بهينه از امكانات ، تأمين و تجهيز لوازم و وسايل نرم افزاري و سخت افزاري موردنياز استانداري.

9- مطالعه، بررسي و نظارت بر طرحهاي تحقيقاتي و انتقال توسعه فناوري اطلاعات در استان و تهيه گزارش و ارزيابي استان.

10- همكاري در تهيه اسناد بالادستي مربوط به توسعه فناوري اطلاعات در استان و تهيه طرح جامع توسعه فناوري اطلاعات استان با همكاري واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي و واحدهاي مرتبط با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه استان در راستاي قوانين و مقررات مربوطه و اسناد بالادستي مصوب.

11- حمايت و ايجاد تسهيلات لازم براي تحقق برنامه ها و سياستهاي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري در استان .

12- هماهنگي و نظارت بر اجراي همايش ها و جشنواره ها و نمايشگاههاي مرتبط با تحقيقات و توسعه فناوري در استان.

13- نظارت، هماهنگي، بسترسازي و ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه متوازن فناوري اطلاعات در استان.

14- برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي برگزاري انتخابات الكترونيكي در استان با هماهنگي وزارت كشور و ساير واحدهاي سازماني استانداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط.

15- برنامه ريزي به منظور توسعه شهر هوشمند از طريق واحدهاي سازماني مربوطه استانداري و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور.

16- برنامه ريزي به منظور بهره گيري از تحليل داده هاي استان در راستاي دستيبابي به دولت هوشمند.

17- مسئوليت شبكه ارتباطي دولت در استان.