استاندار يزد اظهار اميدواري كرد: استان يزد به عنوان پايلوتي براي ساير استان ها در بخش فناوري اطلاعات باشد.


استاندار يزد اظهار اميدواري كرد: استان يزد به عنوان پايلوتي براي ساير استان ها در بخش فناوري اطلاعات باشد.   به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد ميرمحمدي" روز پنج شنبه در ديدار با اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه اي، صنف دفاتر پيشخوان دولت و اتحاديه صنف رايانه اي ضمن تبريك ميلاد حضرت رسول اكرم (ص)، حضرت امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت، اظهار داشت: سياست هاي دولت تدبير و اميد استقبال از حضور بخش خصوصي در تمامي عرصه ها است و رييس جمهور نيز بر اين نكته تاكيد دارند. ميرمحمدي افزود: ايجاد نمايشگاه تخصصي فناوري اطلاعات يكي از راهكارهاي اطلاع رساني اين بخش به مردم است. وي گفت: هر گاه منابع انساني و استعدادها و ظرفيت هاي موجود در كشور در عرصه جهاني مطرح شد، آنگاه مي توانيم افتخار كنيم كه به پيشرفت رسيده ايم. استاندار يزد در ادامه با اشاره به اينكه مشورت امري بسيار سازنده است، افزود: احياي شوراي IT در استان در واقع كمك به خرد جمعي است و زايش فكر را به دنبال دارد. وي بر دنبال كردن طرح برج IT با در نظر گرفتن ضريب هاي امنيتي مورد نظر تاكيد كرد. استاندار يزد با اشاره به اينكه ديد وسيع، ساز و كار اصلي گسترش دانايي در سطح دنيا است، افزود: آنچه به فكر و انديشه برمي گردد، مايه پيشرفت و تحول است. وي با اشاره به اهميت فناوري اطلاعات در سطح جهان، گفت: فناوري اطلاعات در همه زمينه ها از جمله اجتماعي، سياسي و فرهنگي تسهيل گر است. تامين اعتبار سندهاي بخش فناوري اطلاعات و اختصاص بودجه 1 تا 3 درصد دستگاه هاي اجرايي استان به طرح هايي پژوهشي و فن آوري اطلاعات از ديگر موضوعات مطرح شده توسط ميرمحمدي بود. معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار نيز از وجود 350 شركت فعال نرم افزاري، 320 فروشگاه كامپيوتري، 81 مشاور در حوزه IT و 120 عضو حقيقي نظام صنفي رايانه اي در استان يزد خبر داد. "عباسعلي رضايي" گفت: با عنايت به تاكيد رييس جمهور بر توجه به بخش IT، حمايت هاي دولتي از اين بخش بايد صورت پذيرد. مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداري نيز گفت: فناوري اطلاعات، محور توسعه كشور است. "اكرم فداكار" با اشاره به اينكه حمايت و تسهيل گري اهداف ما در تعامل با بخش خصوصي است، اظهار داشت: راه زيادي تا بهره وري كافي مردم از فناوري اطلاعات باقي مانده است.

استاندار يزد اظهار اميدواري كرد: استان يزد به عنوان پايلوتي براي ساير استان ها در بخش فناوري اطلاعات باشد.

 

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد ميرمحمدي" روز پنج شنبه در ديدار با اعضاي سازمان نظام صنفي رايانه اي، صنف دفاتر پيشخوان دولت و اتحاديه صنف رايانه اي ضمن تبريك ميلاد حضرت رسول اكرم (ص)، حضرت امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت، اظهار داشت: سياست هاي دولت تدبير و اميد استقبال از حضور بخش خصوصي در تمامي عرصه ها است و رييس جمهور نيز بر اين نكته تاكيد دارند.
ميرمحمدي افزود: ايجاد نمايشگاه تخصصي فناوري اطلاعات يكي از راهكارهاي اطلاع رساني اين بخش به مردم است.
وي گفت: هر گاه منابع انساني و استعدادها و ظرفيت هاي موجود در كشور در عرصه جهاني مطرح شد، آنگاه مي توانيم افتخار كنيم كه به پيشرفت رسيده ايم.
استاندار يزد در ادامه با اشاره به اينكه مشورت امري بسيار سازنده است، افزود: احياي شوراي IT در استان در واقع كمك به خرد جمعي است و زايش فكر را به دنبال دارد.
وي بر دنبال كردن طرح برج IT با در نظر گرفتن ضريب هاي امنيتي مورد نظر تاكيد كرد.
استاندار يزد با اشاره به اينكه ديد وسيع، ساز و كار اصلي گسترش دانايي در سطح دنيا است، افزود: آنچه به فكر و انديشه برمي گردد، مايه پيشرفت و تحول است.
وي با اشاره به اهميت فناوري اطلاعات در سطح جهان، گفت: فناوري اطلاعات در همه زمينه ها از جمله اجتماعي، سياسي و فرهنگي تسهيل گر است.
تامين اعتبار سندهاي بخش فناوري اطلاعات و اختصاص بودجه 1 تا 3 درصد دستگاه هاي اجرايي استان به طرح هايي پژوهشي و فن آوري اطلاعات از ديگر موضوعات مطرح شده توسط ميرمحمدي بود.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار نيز از وجود 350 شركت فعال نرم افزاري، 320 فروشگاه كامپيوتري، 81 مشاور در حوزه IT و 120 عضو حقيقي نظام صنفي رايانه اي در استان يزد خبر داد.
"عباسعلي رضايي" گفت: با عنايت به تاكيد رييس جمهور بر توجه به بخش IT، حمايت هاي دولتي از اين بخش بايد صورت پذيرد.
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداري نيز گفت: فناوري اطلاعات، محور توسعه كشور است.
"اكرم فداكار" با اشاره به اينكه حمايت و تسهيل گري اهداف ما در تعامل با بخش خصوصي است، اظهار داشت: راه زيادي تا بهره وري كافي مردم از فناوري اطلاعات باقي مانده است.


پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir