آسیب پذیری مرورگرهای تلفن همراه اندرویدی


آسیب پذیری موجود در مرورگرهای تلفن همراه اندرویدی، می‌توانند برای اجرای کد از راه دور و دسترسی خواندن یا نوشتن دلخواه مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

این مشکلات، در مرورگرهای Dolphin و Mercury شناسایی شده اند.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir