اصلاحیه فراخوان انجام کار

اصلاحیه فراخوان انجام کار


پيرو اطلاعيه فراخوان انجام كار درموضوع تامين محتواي ثابت پورتال استان و با هدف جمع آوري خدمات الكترونيك موجود و شناسنامه دار كردن خدمات دستگاههاي اجرايي ، به اطلاع مي رساند با توجه به بررسيهاي اوليه پيشنهادات ارسالي و عدم تامين نظرات كارفرما دردوره فراخوان ...
اصلاحیه فراخوان انجام کار

 

با نام و ياد خداوند منان، پيرو اطلاعيه فراخوان انجام كار درمو ضوع تامين محتواي ثابت پورتال استان و با هدف جمع آوري خدمات الكترونيك موجود و شناسنامه دار كردن خدمات دستگاههاي اجرايي، به اطلاع مي رساند با توجه به بررسيهاي اوليه پيشنهادات ارسالي و عدم تامين نظرات كارفرما در دوره فراخوان و با عنايت به مصوبه صورتجلسه مورخ 23/3/87 كميته اجرايي فناوري اطلاعات استان، مقرر گرديد مدت اين فراخوان تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 2/4/87 تمديد شود.

بديهي است شرايط فراخوان مطابق با اطلاعيه قبل بوده و با توجه به انجام جلسه پرسش و پاسخ، دفتر فناوري اطلاعات هيچگونه پاسخگويي انجام نخواهد داد.

در خاتمه ضمن قدرداني از كساني كه تاكنون پيشنهادات خود را ارسال نموده اند از ايشان دعوت مي شود نسبت به تكميلي موارد ارسالي يا انجام اقدامات اصلاحي مورد نياز اقدام نمايند.

 تذکر مهم: در بند 3 فراخوان (طراحی و تکمیل شناسنامه خدمات ... )، ارائه «شناسنامه خدمت» به همراه طرح پیشنهادی الزامی است.

 مرتبط: فراخوان انجام کار

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir