افتتاح هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد


هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد

هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir