انتصاب مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت به عنوان عضو کارگروه وام وجوه اداره شده استان یزد


حسین صمیمی، دبیر کارگروه وام وجوه اداره شده کشور با ابلاغ حکمی ، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری را به عنوان عضو کارگروه وام وجوه اداره شده استان یزد منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در حکم" اکرم فداکار" آمده است:

بر اساس متمم چهارم دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده به شرکت های فاوا خارج از استان تهران موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 192446/ت 50352 هیئت محترم وزیران و با توجه به پیشنهاد مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری آن استان، بدینوسیله سرکارعالی را به عنوان "عضو کارگروه وام وجوه اداره شده استان یزد " منصوب می نمایم.

توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir