طرح های تایید شده دستگاه های اجرایی

طرح های تایید شده دستگاه های اجرایی


خبرنامه تلیک - شماره دو  (اول خرداد 89) خبرنامه تلیک - شماره يک  (نيمه ارديبهشت 89) خبرنامه تليک - پیش شماره  (اول ارديبهشت 89) سند جامع استان الکترونیک - بخش اول سند جامع استان الکترونیک - بخش دوم سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور قانون جرایم رایانه ای طرح های تایید شده دستگاه های اجرایی استان
پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir