فراخوان استانداری:شرکت های فعال در زمینه مشاوره واجرای طرح های پژوهشی


قابل توجه شرکت های فعال در زمینه مشاوره واجرای طرح های پژوهشی فقط تا 10 صبح روز پنجشنبه 1 اسفند ماه فرصت دارید.

براساس نامه شماره 66572 مورخ28/11/1392 مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت استانداری یزد کلیه شرکت های واجد شرایط در حوزه مشاوره واجرای طرح های پژوهشی که مشخصا در زمینه موارد مندرج در نامه( تصویر پیوست) فعالیت دارند لازم است حداکثر تا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 92/12/01 درخواست کتبی خود را به این دبیرخانه ارسال نمایند. اسامی متقاضیان برای طی مراحل بعدی به دفتر فناوری اطلاعات استانداری ارسال خواهد شد.

 

فایل پیوست


پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir