فراخوان انجام کار

فراخوان انجام کار


با هدف تامين محتواي ثابت و خدمات الكترونيك پرتال استان و جلب نظرات و همكاري‌هاي ارزشمند شركت‌هاي خصوصي و انجمن‌هاي فعال استان يزد، فراخواني به شرح ذيل ارائه مي‌نمايد.
فراخوان انجام کار

با نام و ياد خداوند منان، دفتر فناوري اطلاعات استانداري يزد با هدف تامين محتواي ثابت و خدمات الكترونيك پرتال استان و جلب نظرات و همكاري‌هاي ارزشمند شركت‌هاي خصوصي و انجمن‌هاي فعال استان يزد، فراخواني به شرح ذيل ارائه مي‌نمايد. شركت‌هاي متقاضي مي‌توانند پيشنهادات خود را به‌طور مجزا در هر يك از موارد زير تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 19/3/87 و به صورت فايل الكترونيكي (Word2003) و درچارچوب فرم پروپزال نماتن به پست‌الكترونيكي دفتر به نشاني IT@ostan-yz.ir ارسال نمايند.

ضمنا جلسه پرسش و پاسخ حضوري جهت رفع ابهامات روز پنجشنبه مورخ 9/3/87 ساعت 10 صبح برگزار مي‌شود. محل برگزاري جلسه سالن شهيد موحدين استانداري يزد مي‌باشد.

شرح فعاليت‌ها:
1- اجراي پروژه تامين محتواي ثابت پورتال استان يزد مطابق با RFP تهيه شده.
2- جمع‌آوري و ساماندهي خدمات الكترونيك موجود كشوري و استاني جهت ارائه در پرتال استان به همراه ورود اطلاعات.
3- طراحي و تكميل شناسنامه براي كليه خدمات دستگاه‌هاي اجرايي استان و نيز ارزيابي و امكان‌سنجي الكترونيكي نمودن آنها با لحاظ اولويت‌هايي نظير تعداد مراجعه كنندگان ، سهولت در پياده سازي و ....

توضيح 1) در خصوص چارچوب پروپزال نماتن، تكميل بخش‌هاي زير الزامي بوده و مابقي اختياري مي‌باشند:
بخش اول شامل اطلاعات عمومي شركت پيشنهاد دهنده، بخش سوم شامل توانمندي‌هاي فني شركت پيشنهاد دهنده ، بخش چهارم شامل نحوه انجام پروژه ( قسمت شماره 2: سازمان پيشنهادي انجام پروژه ـ قسمت شماره 3: برنامه زماني انجام پروژه در قالب نمودار گانت ـ قسمت شماره 4: تخصص‌هاي در نظر گرفته شده و ... ـ قسمت شماره 5: پيشنهادات و نقطه نظرات اصلاحي)، بخش پنجم شامل قيمت.
توضيح 2) مستنداتي شامل RFP فوق الذكر، شناسنامه خدمت و فرم ارزيابي پيشنهادي، پروپزال نماتن و ... جهت تشريح بيشتر فعاليت‌ها از طريق سايت استانداري  قابل دريافت مي‌باشد.

http://ostan-yz.ir/files/farakhan.zip 

 بديهي است دفتر فناوري اطلاعات استانداري يزد بر اساس سياست‌هاي كلي كارگروهIT استان، پيشنهادات مطروحه را در كميته اجرايي IT  استان كارشناسي نموده و بهترين پيشنهادات جهت انجام كار انتخاب مي‌گردند.
موارد تكميلي يا اصلاحي اطلاع رساني خواهد شد.


 

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir