مشخصات


  نام و نام خانوادگي: محمدرضا امراللهی سمت: معاون مدیرکل اهم امور محوله   تحصيلات: ليسانس نرم افزار   پست الكترونيك:        amrollahy @ ostan-yz. ir شماره تماس: 31112586 - 035 آدرس محل كار: استانداري يزد - معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع - دفتر فناوري اطلاعات - اتاق شماره 170

  نام و نام خانوادگي: محمدرضا امراللهی

سمت: معاون مدیرکل

اهم امور محوله

 

تحصيلات: ليسانس نرم افزار

 پست الكترونيك:     
  amrollahy @ ostan-yz. ir

شماره تماس: 31112586 - 035

آدرس محل كار: استانداري يزد - معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع - دفتر فناوري اطلاعات- اتاق شماره 170

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir