نجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا)


poster

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir