نمایشگر دسته ای مطالب

کمیته ساماندهی وبگاهها

کمیته ساماندهی وبگاهها


در راستای ساماندهی وبگاههای استانداری، این کمیته تشکیل گردیده است. بررسی ادواری سایتهای استانداری و نظارت بر سیستم های فنی مورد استفاده از جمله اهداف  تشکیل این کمیته  می باشد.

بررسی سایتهای اطلاع رسانی فرمانداریهای استان، نظارت بر پرتالهای استانداری، انتخاب وبگاههای برتر به صورت ادواری از جمله فعالیتهای این کمیته در سالهای گذشته بوده است.