گزارش تصویری کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت


 

 


پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir