27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد


پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir