369


وضعیت استان‌های کشور بر اساس شاخص بین المللی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI ) از سوی دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد. == استان یزد، بعد از تهران، سمنان و مازندران، در رتبه چهارم قرار داد این شاخص توسعه یافتگی، بر اساس ۳ زیرشاخص «دسترسی»، «استفاده» و «مهارت» در فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شده است. از لحاظ شاخص «دسترسی»، میزان دسترسی به تلفن ثابت و تلفن همراه، میزان دسترسی به پهنای باند اینترنت و تعداد خانوارهای دارای کامپیوتر مدنظر قرار گرفته است. همچنین پارامترهایی از جمله تعداد کاربر اینترنت، تعداد مشترکان اینترنت باندپهن بی سیم و با سیم برای شاخص «استفاده»، بررسی شده است و نرخ باسوادی بزرگسالان و نیز نسبت نام نویسی درسطح دبیرستان و دانشگاه از جمله شاخص های مدنظر در موضوع «مهارت» است. این گزارش نشان می دهد که با وجود تلاشهای انجام شده برای افزایش توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، هنوز هم بیش از نیمی از استانهای کشور (۱۶ استان) توسعه یافته نیستند و میزان دسترسی و استفاده از امکانات ایجاد شده برای آنها، کمتر از میانگین شاخص توسعه یافتگی بین المللی IDI است. == متن کامل گزارش وضعیت استان‌های کشور بر اساس شاخص بین المللی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI)
  • وضعیت استان‌های کشور بر اساس شاخص بین المللی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI ) از سوی دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد.
    == استان یزد، بعد از تهران، سمنان و مازندران، در رتبه چهارم قرار داد

    این شاخص توسعه یافتگی، بر اساس ۳ زیرشاخص «دسترسی»، «استفاده» و «مهارت» در فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شده است. از لحاظ شاخص «دسترسی»، میزان دسترسی به تلفن ثابت و تلفن همراه، میزان دسترسی به پهنای باند اینترنت و تعداد خانوارهای دارای کامپیوتر مدنظر قرار گرفته است. همچنین پارامترهایی از جمله تعداد کاربر اینترنت، تعداد مشترکان اینترنت باندپهن بی سیم و با سیم برای شاخص «استفاده»، بررسی شده است و نرخ باسوادی بزرگسالان و نیز نسبت نام نویسی درسطح دبیرستان و دانشگاه از جمله شاخص های مدنظر در موضوع «مهارت» است.
    این گزارش نشان می دهد که با وجود تلاشهای انجام شده برای افزایش توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، هنوز هم بیش از نیمی از استانهای کشور (۱۶ استان) توسعه یافته نیستند و میزان دسترسی و استفاده از امکانات ایجاد شده برای آنها، کمتر از میانگین شاخص توسعه یافتگی بین المللی IDI است.

    == متن کامل گزارش وضعیت استان‌های کشور بر اساس شاخص بین المللی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI)
پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir